SON DAKİKA
BBS - BAĞIMSIZ BÜRO SEN | bagimsizburosen.org.tr
Tüzük
05 Şubat 2020 Tüzük 661

Tüzük

BAĞIMSIZ BÜRO SEN
ANA TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
 
Sendikanın Adı
Madde 1 - Sendikanın Adı; ‘Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’’dır.
Kısa adı “BAĞIMSIZ BÜRO SEN' dir. Kısaltmış olarak BBS de kullanılabilir.
Sendikanın Merkezi ve Adresi
Madde 2 - Sendikanın merkezi, ANKARA'dır.
Sendikanın Adresi
Madde 3 - Sendikanın adresi; “İzmir 2 Cadde TURTES İş Merkezi No: 34 Kat:4/409 Kızılay–ANKARA”dır.
Adres Değişikliği
Madde 4 - Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla
Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.
Sendikanın Faaliyet Alanı
Madde 5 - Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet
kollarından 1 sıra nolu “Büro Bankacılık ve Sigortacılık” hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup kamu
görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında
faaliyet gösterir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak
kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.
İKİNCİ BÖLÜM
 
SENDİKANIN AMACI, YETKİLERİ VE
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
 
Sendikanın Amacı
Madde 6 – Sendika; hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak
ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin
korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması;
Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi
değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşılması amacını taşır.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için;
a) Üyelerine ve çalışanlara; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını
yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaya çalışır.
b) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum
hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu
meydana getirmek için çalışır.
c) Üyelerine ve çalışanlara iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır.
d) Üyelerinin ve çalışanların ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak
çalışmalar yürütür.
e) Üyelerinin ve çalışanların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve
üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder.
f) Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla
görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarına
önem verir.
g) Üyelerinin ve çalışanların adil, eşit ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme
hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.
h) Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
i) Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu
bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür.
j) Üyelerinin ve hizmet kolu çalışanlarının atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin yasal
düzenlemelerin liyakat ve kariyer ilkelerine uygun sağlıklı ve adalet anlayışına uygun yürütülmesi için çaba gösterir.
 
2
 
k) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf
eder.
l) Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar
yapar.
m) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır.
n) Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır.
o) Özürlü üyelerinin ve özürlülerin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.
p) Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu
pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele eder.
q) Üyelerinin ve çalışanların tüketici olduklarını göz önünde bulundurarak tüketici hakları konusunda bilinçlenmelerine
yardımcı olur.
r) Üyelerinin ve çalışanların karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunulması ve iş riskleri konusunda önlem
alınması için çalışmalar yapar,
s) Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime
katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.
t) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer
Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
u) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için
girişimlerde bulunur.
v) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal
gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.
w) 21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
x) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapar.
Sendikanın Çalışma Şekli
Madde 7 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan
yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz.
Sendikanın Yetki ve Görevleri
Madde 8 - Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler, Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan
başka;
a) Üyeleri adına üyesi olduğu Konfederasyon ile birlikte toplu sözleşmelere katılır, mutabakat metnini imzalar veya
uyuşmazlık çıkarır.
b) Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında üyesi olduğu konfederasyonla birlikte ilgili makamlara, Uzlaştırma Kuruluna ve
yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
c) Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, örf ve adetlerden doğan
anlaşmazlıklarda, üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında; üyeleri ve mirasçıları adına dava açar, açılan davalarda
üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava ve husumete ehil olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına adli
yardımda bulunur.
d) Yasa ve diğer düzenleyici işlem ve uygulamalara ilişkin olarak dava açar.
e) Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda
oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri belirler.
f) Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara
delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet
edebilir.
g) Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir.
h) Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.
i) Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına
hizmet edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler.
j) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, eğitim, tatil, dinlenme ve spor
tesislerini kurar ve işletir, sportif faaliyetler gösterir.
k) Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir; kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapar.
l) Üyelerin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflere yardım eder; sandık, kreş, yurt, okul,
yuva ve huzurevleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olur ve bunlara yasalar çerçevesinde
katkıda bulunur.
m) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunur.
n) Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları
ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu konfederasyona
sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.
o) Doğal afetlerin vukuunda, yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.
p) Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında
teşkilatlandırmaya çalışır.
q) Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri
kullanır. Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.
 
3
İKİNCİ KISIM
ÜYELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
 
SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, SONA ERMESİ
 
Sendikaya Üye Olma
Madde 9 - Sendikaya, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinin Bir numaralı sırasında
belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, daimi suretle çalışan, memur, sözleşmeli personel
ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.
Üyeliğin Kazanılması
Madde 10 - Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 nci maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart
aranmaksızın sendikaya üye olabilirler. Bunun için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan
yönetmelikte örneği bulunan Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu 3 (üç) suret halinde doldurarak işyeri
temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri
yeterlidir.
Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder
ve üye kayıt formunun bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas
olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları
kabul edilmiş sayılır.
Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı,
kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava
açma hakkına sahiptir.
Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.
Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma
Madde 11 - Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve
Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Form’un 3 nüsha doldurularak, ilgili kişinin çalışmakta olduğu kurum/işyerinin
evrak kayıt bürosuna verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan kurum yetkilisi, çekilme bildirimine tarih ve kayıt sayısını
işleyerek bir nüshasını çekilene verir. Kurum, çekilme formunun bir suretini de 15 gün içinde sendika genel merkezine
gönderir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur.
Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika genel kurulunca verilir.
Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren onbeş
gün içinde görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 12 - Sendika üyeliği;
a. Sendika üyeliğinden çekilme,
b. Sendika üyeliğinden çıkarılma,
c. Emekli olma,
d. 4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,
e. Hizmet kolunun değişmesi,
f. Memuriyetten çıkarılma,
g. Memuriyetten istifa,
h. Üyenin ölümü,
Hallerinde sona erer.
Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu
durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri ile üst kurul üyelikleri sona erer.
Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması
Madde 13 - Üyeliğin devamı ve askıya alınması;
a) Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar,
b) Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar,
c) Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar,
d) Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların adaylık süresince,
üyelikleri askıda kalır.
Sendika ve şube yönetim kurullarında görev almalarından dolayı aylıksız izinli sayılan sendika üyelerinin bu göreve
getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.
Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.
Konfederasyon üyeliği
 
4
 
Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt
çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayıp çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci
toplantıda karar alınması durumunda toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı yeterlidir. Ancak bu sayı Yönetim
ve Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.
Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği
Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Üye olma ve
üyelikten çekilmede sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
SENDİKA ORGANLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ORGANLARI
 
Sendika Organları
Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır:
A. Sendika ve sendika şubesinin zorunlu organları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
B. Sendika istişare organları;
a) Danışma Kurulu,
b) Başkanlar Kurulu,
c) Temsilciler Kurulu,
d) Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,
Sendika organlarından sadece yönetim kurulu üyeleri, istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne
ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve Tüzüğün 22/2 madde
hükümlerindeki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, 4688 sayılı Yasanın 18 inci
maddesinde öngörülen haftada bir gün izin kullanarak kurumlarındaki görevlerine çalışmaya devam ederler.
 
SENDİKA GENEL KURULU
 
Sendika Genel Kurulunun Oluşması
Madde 17 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre
şube genel kurullarından seçilecek 200 (ikiyüz) üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl
üyelerinden teşekkül eder. Ancak üye sayısının 1000 in altında olması halinde genel kurul üyeler ile yapılabilir.
Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce
gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından
kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle
her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan ve aidat ödeyen sendika üye sayılarına göre, her
şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
200 (ikiyüz) üst kurul delegesinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.
b) Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye
için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.
c) (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 (ikiyüz) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm
sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 200 (ikiyüz)
delegenin tahsisi tamamlanır.
Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, T.C.
Kimlik Numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile çalıştıkları kurum ve ikametgah adreslerini bir liste halinde, şube
genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde sendika genel merkezine gönderirler.
Genel kurul delegelerinde ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme
ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen
delegelerle yapılmak zorundadır.
Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar
sürer.
Delege sayılarının tespit biçimi ve oluşumu Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.
Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları
 
5
 
Madde 18 - Sendika genel kurulu üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır.
Genel kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının
yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü,
tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine,
mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.
Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak
kesinleşen Hazirun listeleri geçerlidir.
Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü
akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-onyedi) saatleri arasında
yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki
günlerden biri içinde de tamamlanabilir.
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ve
gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce gönderilir. Söz
konusu dokümanlar üyelere e-posta ile de gönderilebilir Sendikanın resmi internet sitesinde yayımlanır.
Genel kurul ilanı, Sendikanın resmi sitesinde yayımlanır.
Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur.
İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken 7 (yedi),
en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.
Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.
Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı
yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika
yönetim kurulu veya sendika üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan,
bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı
olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından seçilerek Divan
oluşturulur.
Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip üye ile yetinilebilir.
Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısına) aittir. Kâtipler toplantı tutanağını
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divanca tanzim edilecek bir
tutanakla Yönetim Kuruluna verilir.
Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek veya aday
gösterilebilmek için, sendika üyesi olmak yeterlidir.
Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.
Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması
önerileri, genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine alınır.
Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine
gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar.
Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür. Komisyonların raporları
genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar
seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların
oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.
Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve
tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.
Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde
belirlenir.
Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı
Madde 19 - Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
Sendika Olağanüstü Genel Kurulu
Madde 20 - Sendika olağanüstü genel kurulu, sendika yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde
bir önceki sendika olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, sendika yönetim kurulunun
kararı ile toplanır.
Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya
çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.
Delegelerin yazılı dilekçeleri sendika genel merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir.
Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre içindeki yazılı
başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun
sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren
60 (altmış) gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.
Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde
açıkladıkları istekler doğrultusunda Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak gündemde seçim maddesi varsa,
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündemden çıkarılabilir.
Olağanüstü genel kurulda, bu Tüzüğün 18 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur.
Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda
yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula
 
6
 
yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenler veya
seçilemeyenler ile tüzük bakımdan üyelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.
Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi,
b) Tüzük değişikliği,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü,
e) Üyelik aidatının belirlenmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme,
f) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme,
h) Sendika şubesi açma veya bu konuda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma,
i) Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali
imkanları ve genel kurul kararları göz önünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme,
j) Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme,
k) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme,
l) Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten çıkarılacak
üyeler hakkında karar verme,
m) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme,
n) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer
görevlilere verilecek huzur hakkını belirleme,
o) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme,
p) Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme,
q) Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir
organa bırakılmamış konuları karara bağlama.
 
SENDİKA YÖNETİM KURULU
 
Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim kuruluna asil üye sayısı kadar
yedek üye seçilir..
Yönetim kurulu seçimleri Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste
halinde yapılır. Listede Genel Başkan ayrı gösterilerek seçim yapılır.
Genel kurul delegesi olmayan sendika üyeleri, genel kurula katılan delegelerin yüzde 10 (on)’unun teklifi ile aday
gösterilebilir.
Seçimi kazandığı kesinleşen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Genel Eğitim ve sosyal işler sekreteri, Genel Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreteri
ve Genel Basın ve halkla ilişkiler Sekreterini seçer.
Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Göreve çağrılacak yedek üyenin
bulunmadığı durumlarda, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yürüttüğü sekretarya görevleri yönetim kurulunun
belirleyeceği bir sekreterya tarafından vekaleten yürütülür.
Yedek üyeler davet edildikten sonra başkan dahil yönetim kurulu sayısının 3(üç)’ün altına düşmesi halinde en geç bir
ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.
Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 23 - Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.
Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1. Üyesi bulunduğu konfederasyon ile birlikte Kamu İşveren Kurulu ile ‘kamu görevlileri için uygulanacak katsayı
ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman
tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek
yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara’ ilişkin olarak yapılacak toplu görüşmelere oturma,
üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya
anlaşmazlık konularını belirleme ve tutulacak tutanağı imzalamak,
2. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması halinde Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,
3. Uzlaştırma Kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek,
4. Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek,
5. Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek,
6. Kurum idari kurul gündemini belirlemek ve kurul rapor hazırlık çalışmalarını yürütmek.
7. Personel mevzuatında veya kanunlarda veya yönetmeliklerde veya diğer düzenleyici işlemlerde öngörülen
kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya komisyonlara gönderilecek temsilcileri
belirlemek.
8. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,
9. Sendika genel kurulunun kararlarını uygulamak,
10. Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek, çekilmeleri onaylamak,
11. Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 
7
12. Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak,
13. Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
14. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak,
15. Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
16. Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak,
17. Tüzüğün 42 inci maddesi uyarınca sendika şubesi yönetim kurulu tarafından reddine karar verilen olağanüstü genel
kurulun toplanması talepleri hakkındaki şube yönetim kurulunun bu red kararını onaylamak veya onaylamadığı takdirde
şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için bir tarih belirleyerek şubeye tebliğ etmek, bu kararın şubeye tebliğine
rağmen şube yönetim kurulunca, şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için gerekli kararın süresi içinde
alınmadığı takdirde; şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek ve bu toplantı ile ilgili her türlü
işlemleri yapmak,
18. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde genel kurul
delegelerine intikal ettirmek,
19. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
20. Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte sendika
adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek
21. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, genel kurulca yetki verildiği takdirde her nevi
taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek ve lüzumunda satmak,
22. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların
toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,
23. Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri belirlemek
ve göndermek,
24. Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve
onlardan talepte bulunmak,
25. Sendika il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek,
26. Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,
27. Danışma Kurulu Yönetmeliğini hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
28. Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve
kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda
husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,
29. Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak; bütçede belirlenen kadrolara gerekli
elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini,
çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
30. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim
amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak; üyeleri için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek,
31. Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, şube başkan ve
yönetim kurulu üyesi, il ve ilçe temsilcilerine sendika yönetim kurulu kararı ile ödül vermek, verilecek ödülün mahiyet
ve miktarını tespit etmek,
32. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artırıcı kurs, seminer, konferanslar ve benzeri toplantılar
tertiplemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla eğitim ve sağlık tesisleri, tatil,
dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar
yapmak.
33. İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek,
34. Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin (faaliyet sahası dışındaki) seyahatlerine karar vermek;
(Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlar; Sendika Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak sendika yöneticilerinden
herhangi birinin görev emri ile geçici olarak göreve gönderilebilirler),
35. Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını
gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak.
36. Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve
gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak,
37. Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
38. Memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlardan biri ile mahkum olan sendika ve sendika şubesi organlarında
görevli aylıksız izinli yöneticilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin
görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,
39. Sendika şubelerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak sendika merkezine
gönderilmek kaydıyla avans göndermek,
40. Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri hususlarını karara bağlamak.
41. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
42. Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek
amacıyla genelgeler yayımlamak,
43. Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,
44. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
45. Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev ve işleri
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 
8
 
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 24 - Yönetim Kurulu en az 15 (onbeş) günde bir defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın
yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır. Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir.
Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın
gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara
bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karar defteri genel
sekreter tarafından muhafaza edilir.
Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır.
Yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) ve daha az sayıya inmesi durumunda
sendika genel kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği
düşer.
Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim
kurulunca belirlenir.
Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 25 - Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve
başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer
kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık
eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
b) Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.
c) Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekreteryaların konularıyla ilgili yazışmaları ilgili sekreter ile birlikte
imza eder.
d) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek yetkisi genel başkana
aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir.
e) Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
f) Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar
harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından
yapılabilir.
g) Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
h) Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim
kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.
i) Hizmet kolu ile ilgili sorunları Yüksek İdari Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve benzeri Kurul ve komisyonlara
iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir.
Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 26 - Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve
sorumluluklarını üstlenir.
b) Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.
c) Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili
yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır.
d) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.
e) Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur.
f) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür
yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.
g) Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur.
h) Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür.
i) Sendika adına gerek sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb.
sosyal işleri tanzim eder.
j) Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarını temin için
eğlence, piknik, kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenler.
k) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve
dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Sendika Yönetim Kurulunun bilgisine sunar, sendikanın basın
yayın organları ile ilişkilerini tanzim eder ve Genel Başkan adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete vb. süreli yayın
organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapar, arşiv oluşturur.
l) Basın toplantıları ve basın açıklamalarının metinlerini hazırlar ve genel başkana sunar.
m) Yurt içi ve yurtdışı üst kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri sağlar.
n) Yönetim kurulu kararıyla sendika yayın organlarına sahiplik eder.
o) Sendikanın amacına uygun yurtdışı kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ile ilgili bütün çalışmaları yapar.
Yönetim Kurulu kararı ile ve sendika adına yurtdışı kuruluşların toplantılarına iştirak eder ve bu kuruluşlarla gerekli
yazışmaları yapar. Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve vereceği görevleri yerine
getirir.
 
9
 
Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve SorumluluklarıMadde 27 - Genel mali sekreterin görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür,
dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
b) Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.c)Tanzim edeceği gelir-gider
tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe
esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında
ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.f) Sendikanın
taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. g)
Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.h) Yönetim kurulunun kararı
doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini
sağlar.i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar
yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.j) Tahsil, tediye,
mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.k) Genel
kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.Sendikanın kasasında sendika
Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.l) Sendika ve şube yöneticilerinin mal
beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar.
m) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince üyelik aidatının üye aylıklarından kesilip zamanda sendika hesabına
aktarılmasını temin ve kontrol eder.
n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilânço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay
içinde ilgili bakanlıklara, mercilere ve Konfederasyona gönderir.
o) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 28 - Genel teşkilatlandırma sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir,
üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini üyelerin kendilerine, kurumlarına intikalini sağlar.
c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması gereken
şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için hazırladığı raporu Sendika
Yönetim Kuruluna sunar.
d) Genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.
e) Şubelerde delege seçilmesi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
f) Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlar.
g) Sendikanın temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim kuruluna
önerilerde bulunur.
h) Teşkilatlandırılan iş yerlerindeki çalışanlara, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür, bildiri gibi yayın
organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar, bu hususta toplantılar düzenler, teşkilatlanma konusunda alınan
kararların uygulanmasını sağlar ve bu hususta genel başkanla birlikte mesai sarf eder.
i) Teşkilatlanma amacıyla oluşturulan kurul ve komisyonlara başkanlık eder.
j) Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
k) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 29 - Genel eğitim ve toplu pazarlık sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar.
b) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar.
c) Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar
hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
d) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar
yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.
e) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar.
f) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun
onayına sunar.
g) Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (kooperatifler, sandıklar, yurt, gezi, eğlence günleri vb) araştırır, tespit eder ve
neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunar.
h) Sendika bünyesindeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve icrası konusunda plan yapar ve Sendika
Yönetim Kurulu kararına göre uygulanmasında sorumluluk yüklenir.
i) Üyelerin ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla spor müsabakaları düzenler.
j) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim için
ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder.
k) Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri
takip eder, Sendika Yönetim Kuruluna sunar ve şubelerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlar.
l) Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken düzenlemeler
hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
 
10
 
m) Üyelerin her türlü sosyal hak ve çıkarlarında gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve
yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna getirir.
n) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.
o) Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.
p) Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.
q) Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.
r) Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna
sunar.
s) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve
Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.
t) Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve
yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince
yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.
u) Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.
v) Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar
ve yönetim kuruluna sunar.
w) Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
x) Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Genel Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 30 - Genel eğitim ve toplu sözleşme sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.
b) Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.
c) Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.
d) Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.
e) Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna
sunar.
f) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve
Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.
g) Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve
yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince
yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.
h) Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.
i) Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar
ve yönetim kuruluna sunar.
j) Genel Başkan ile birlikte sekretaryasının hazırladığı yazıları imzalar.
k) Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Genel Basın ve Halkla ilişkiler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde gerekli eğitim çalışmalarını yapar.
Eğitim konuları ile ilgili genel merkez yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
Madde 31-
Müşterek Sorumluluk
Madde 32 – Sendika yönetim kurulu yürütülen faaliyetlerin tüm sonuçlarından müştereken sorumludur.
 
SENDİKA DENETLEME KURULU
 
Sendika Denetleme Kurulunun Oluşması
Madde 33 - Sendika Denetleme Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden
oluşur. Asıl üye kadar da yedek üye seçilir.
Sendika Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek
göreve başlarlar. Sendika Denetleme Kurulu asıl üyelerinden boşalma halinde denetleme kurulu başkanı, en çok oy
alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.
Sendika Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 34 - Sendika Denetleme Kurulu, 6 (altı) ayda en az bir defa sendika merkezinde toplanıp çalışmaları denetler.
Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy
çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Gerekli görülen hallerde Genel Başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:
a) Sendika Denetleme Kurulu Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini yapar. Ara raporunu sendika genel
başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
b) Sendika Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
 
11
 
c) Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden
dışarıya çıkaramazlar.
d) Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Gerekli görürse, yönetim kurulundan
şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
e) Denetleme Kurulu yaptığı denetlemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü
takdirde durumu raporla sendika yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu
fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.
Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere
görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan genel
kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, 60 (altmış) gün içinde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine
iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca
ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur.
Bu durumda olanların sendika genel kurulu sırasında delegelik sıfatının kaldırılması yetkisi sendika genel kuruluna
aittir. Delegelerin sendika genel kurulu dışındaki hareketlerinden dolayı delegelik sıfatını kaldırmaya Sendika Disiplin
Kurulu yetkilidir. Ancak, delegelik sıfatı kaldırılan üyenin genel kurula itiraz hakkı saklıdır. Kurul, kanunlardan doğan
diğer yetkilerini kullanır.
 
SENDİKA DİSİPLİN KURULU
 
Sendika Disiplin Kurulunun Oluşması
Madde 35 - Sendika Disiplin Durulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden
oluşur. Sendika Disiplin Kurulu için ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir.
Sendika Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerek
göreve başlarlar.
Sendika Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, Disiplin Kurulu başkanı en çok oy alandan başlamak suretiyle
yedekleri göreve çağırır.
Sendika Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 36 - Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan alacağı çağrı kararının, kurul başkanı ve üyelerine
tebliği üzerine 7 (yedi) gün içerisinde toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi
şarttır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere sendika genel
başkanlığına sunar.
Sendika Disiplin Kurulu;
a) Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı harekette bulunmak,
b) Sendikanın Tüzüğüne ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta
bulunmak
c) Sendikanın amaçlarına ulaşılmasına veya gelişmesine engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak,
d) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozan söz veya beyanlarda bulunmak,
e) Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolunda kurulmuş başka sendikaları desteklemek,
f) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,
g) Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak, sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak ve
maddi zarara uğratmak,
h) Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri, bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcileri hakkında asılsız ihbar,
şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
i) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve davranışlarda bulunmak,
Ve benzeri suçları işleyen sendika ve şube yöneticileri ile temsilcileri hakkında soruşturma yaparak uyarma, kınama
veya geçici olarak azami üç ay süreli işten el çektirme yada üyelikten geçici ihraç cezalarından birini öneren kararını
gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına bildirir. Benzer suçların üyelerce işlenmesi durumunda yapılacak
soruşturmalarda, üyelere de geçici ihraç cezası önerilebilir. Geçici ihraç cezalarının süresi en fazla, ilk olağan genel
kurula kadardır.
Cezanın uygun görülmesi ve ilgilisine tebliği, Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kendilerine verilen cezayı
tebellüğ eden ilgili, sendika genel kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine sendika genel kurulu durumu inceler ve uygun
görürse Disiplin Kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir ve bu durumda ceza verilmemiş sayılır.
Görevden el çektirilen şube yöneticisi hakkında tüzüğün 33 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.
Sendika Disiplin Kurulu ihraç gerektiren suçlar hakkında hazırladığı rapora görüşlerini ekleyerek sendika genel
başkanlığına verir.
Sendika disiplin kurulu, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenen şube disiplin kurulu
kararlarını inceler, sonucu gereğinin yapılması için sendika şube başkanlığına gönderir.
Sendika Disiplin Kurulu; şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan
raporları inceler. Görüşünü de belirleyerek sendika genel başkanına verir.
Yönetici ve üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez. Sendika yöneticisi ile üyelerine verilen her cezaya
ilgilinin itiraz hakkı vardır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKANIN ŞUBELERİ
 
12
 
Şubelerin Açılması ve Zorunlu Organları
Madde 37 - Sendika şubeleri, genel kurulun sendika yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak genel merkeze bağlı
olarak açılır.
Şubeler, Sendika Yönetim Kurulunun şube açılması için şube kurucular kuruluna yetki veren karar tarihinden itibaren 6
(altı) ay içerisinde olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde olağan genel kurullarını yapmamış
olanların yetkileri kendiliğinden düşer.
Sendika şubesinin faaliyet alanında aidat ödeyen üye sayısının 400’ün altına inmesi durumunda, bu durumun tespit
edildiği tarihten itibaren iki ay sonra, herhangi bir organın kararı olmaksızın şubelik kendiliğinden düşer. Sendika
Yönetim Kurulu, durumu bir yazı ile ilgili mercilere bildirir. Şubeliği düşen şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler, şubeliğin
düşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumlarına dönerler.
Şubelerin nerede ve ne şekilde açılacağı, açılacak şubedeki zorunlu veya ihtiyari organlarındaki görevlendirmenin nasıl
yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde
belirtilir.
Şube kurucusu olmak isteyenlerden nüfus cüzdan örnekleri, ikametgah belgeleri, en az iki yıldan beri kamu görevlisi
olduklarını gösterir belgeler ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş dilekçelerine
eklemek suretiyle sendika Yönetim Kuruluna gönderirler. Genel teşkilatlandırma sekreterinin hazırlayacağı rapora
istinaden sendika yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasını kararlaştırabilir. Belirtilecek
faaliyet alanı birden fazla il veya ilçeyi kapsayabilir. Sendika Yönetim Kurulu şubelerin faaliyet alanının kapsamını
gerektiğinde yeniden düzenleyebilir.
Şube kurulmasına ilişkin karar, Sendika Yönetim Kurulunca 15 (onbeş) gün içerisinde sendika merkezinin ve şube
açılan mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer
suretleri eklenir.
 
ŞUBE GENEL KURULU
 
Şube Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 38- Şubelerin mevcut üye sayıları:
a) 400 ila 1500 arasında ise Şube Genel Kurulu, üyelerin arasından seçilecek 100 delege ile Şube Yönetim ve
Denetleme Kurulu asıl üyelerinin katılımıyla oluşur.
b) 1500 ila 3000 arasında ise; Şube Genel Kurulu üyeler arasından seçilecek 125 delege ile Şube Yönetim ve
Denetleme Kurulu asil üyelerinin katılımıyla ile oluşur.
c) 3000’den fazla ise, şube genel kurulu üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu
asıl üyelerinin katımıyla oluşur.
Delegeler, şubeye üye veren işyerlerinden sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak ‘Genel Kurul ve Seçim
Yönetmeliği’ esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre tespit edilir.
Şubelerin sendika genel kuruluna gönderecekleri üst kurul delege sayıları, şube genel kurul tarihinden en az 15 (obeş)
gün önce şubelere bildirilir.
Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları
Madde 39-
a) Şube Olağan Genel Kurulu
Sendika Yönetim Kurulu Sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak Sendika genel
kurul tarihinden en az iki ay önce tamamlanacak şekilde şubelerin genel kurul tarihlerine ilişkin seçim takvimi
hazırlanır.
Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantısının gündemi; yeri, gün ve saati en az on beş gün
önce mahalli bir gazetede, o mahalde gazete yayımlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle
ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte
yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az, 15 (onbeş) günden fazla olamaz. Toplantının
yapılacağı yer, gün ve saati ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce mahallin en büyük
mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösteren liste de eklenir.
Seçim yapılacak şube genel kurul toplantılarından en az 15 (onbeş) gün önce genel kurula katılacak delegeleri
belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya
ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki
amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce
sendika şubesi binasında üç gün süre ile ilan edilir.
Şube genel kurullarına çağrı, şube yönetim kurulu tarafından yapılır.
Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında tüzüğün 17, 18 ve 19 uncu madde esasları
kıyasen uygulanır. Şube genel kurullarında delege olmayanlar hesapta dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar, zorunlu
organlara seçilemezler.
b) Olağanüstü Genel Kurul
Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) veya
daha aşağı düşmesi durumunda veya şube genel kurul delegelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine ve sendika yönetim
kurulunun uygun görmesi durumunda en geç 60 (altmış) gün içinde şube genel kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu
 
13
 
istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından
yapılır.
Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulması için gerekli işlemler Sendika Yönetim Kurulunca
yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülmez ve öneride bulunulmaz.
Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Tüzüğün 23 üncü maddesinin onbeşinci bendi
hükmü saklıdır.
Olağanüstü genel kurullarda bu Tüzüğün 20 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
Şube olağanüstü genel kurul talepleri üzerine şube yönetim kurulu tarafından alınan karar ve başvuru örnekleri derhal
sendika genel merkezine gönderilir. Şube yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul yapılmasını red kararları sendika
yönetim kurulunca onaylanmadıkça ilgililere red cevabı tebliğ edilemez.
Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 40 - Şubelerin en yetkili organları olan şube genel kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi,
b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası,
d) Sendika genel kuruluna delege seçme,
e) Aylıksız izinli sayılacak şube yöneticilerini belirleyerek Sendika Genel Kurulunda görüşülmek üzere Sendika
Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Mevzuat ve Tüzükte yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların ve şube ile ilgili diğer işlemlerin
karara bağlanması.
Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
Şube Yönetim Kurulu
Madde 41 - Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla
seçilen 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşur. 7 (yedi) de yedek üye seçilir. Yönetim kurulu, seçimin
kesinleşmesinden sonra Şube başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri, Şube
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri, Şube Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreteri ve Şube Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri
şeklinde görev dağılımı yapar. Şube yönetim kurulu üyeleri seçiminde sendika yönetim kurulu üyeleri seçimindeki
esaslar kıyasen uygulanır.
Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini
sürdürürler.
Şube yönetim kurulunun çalışma esaslarının, toplantı ve karar nisabı ile üyelikten boşalması hususlarında Tüzüğün
Sendika Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 42 - Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin
yönetilmesi şube yönetim kuruluna aittir.
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen bankalarda hesap açmak
ve bu hesaptan en az iki imza ile para çekmek, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun
yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak. Sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğini sarf evrakı ile
incelemek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar Sendikaya göndermek,
b) Şube genel kurulunun gündemini, genel kurula sunulacak raporu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplantıya
çağırmak,
c) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,
d) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep etmek.
e) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak,
f) İşyerlerinde temsilci odası ve duyuru panosu ile ihtiyaç duyulabilecek gerekli malzemeleri talep etmek ve
girişimlerde bulunmak,
g) Lüzum gördüğü takdirde işyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcilerinden gerekli gördüklerini şube merkezine
çağırarak istişarede bulunmak,
h) Şube sınırları içinde ortaya çıkan her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek,
i) Sendika üyeliği için şubeye başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere
başvurunun başvuru tarihini izleyen 3 (üç) işgünü içinde Sendikaya intikalini sağlamak,
j) Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle ilişki
kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları Sendikaya intikal ettirmek,
k) Şube faaliyetleri hakkında her 3 (üç) ayda bir sendikaya rapor göndermek,
l) Şube yönetim kurulu sendika veya şubesi adına dava açamaz, açılan davalarda husumete ehil olamaz. Ancak,
sendika yönetim kurulunun yetki vermesi üzerine sadece yetkili bulunduğu konularda şube veya üyeler adına dava
açabilir.
m) Sendika yönetim kurulunun Tüzüğe ve iç mevzuata uygun olan her türlü talimatını yerine getirmek,
n) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
 
14
 
Madde 43 – Şube yönetim kurulu ayda en az 1 (bir) kere olağan olarak toplanır. Şube başkanı yönetim kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Şube yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık
yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
Şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde
Tüzüğün 24 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Üst üste üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın
katılmayanların şube yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin Şube Yönetim Kurulu kararı Sendika Yönetim
Kurulunun onayına sunulmak zorundadır.
Sendika Şubelerinde Görev Bölümü ve Yetkiler
Madde 44 – Şube yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
A. Şube Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlarla yapılacak
toplantılara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine
devredebilir.
Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını, diğer sekreterlerle ilgili evrakları
imza eder.
Genel başkanın izni ile şube adına basın toplantısı veya beyanatta bulunur, mahalli basındaki yanlış haberleri tekzip
eder, yargıya intikal etmesi gereken haberleri sendikaya bildirir.
Sendika şubesi adına her türlü sosyal faaliyetin organizasyonunu yapar.
Şube sekreteri ile birlikte şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlar.
Şube başkanı şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
B. Şube Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
Şube yazışmalarını yürütülmesi, şube bürolarının yürütülmesi sekretere aittir.
Şube yönetim kurulunun toplantılarının gündemi ile toplantı yer ve zamanlarını kurul üyelerine bildirir.
Ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. sosyal işleri takip eder.
Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, üyelerin tanışması ve kaynaşmasını teminen eğlence, piknik vs. sosyal
etkinliklerin ön çalışmalarını yapar ve şube yönetim kuruluna sunar.
Her türlü basın ve yayın vasıtalarını takip eder, bilgi ve dokümanları derler ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.
Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
C. Şube Mali Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Şubenin mali konulardaki tüm işlemlerini kanun ve Tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları
dahilinde yürütür. Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer
görevleri yapar.
D. Şube Teşkilâtlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Sendikaca belirlenen teşkilatlanma programı dahilinde şube faaliyet sahası içinde kalan işyerlerinde çalışanların
sendika çatısı altında toplanması için çalışır.
Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulu tarafından alınacak kararları yerine
getirir.
E. Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde şube faaliyet sahası içinde gerekli eğitim çalışmalarını yapar.
Eğitim konuları ile ilgili şube yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
F.Şube Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreterinin Görev, Yetki ve sorumlulukları:
Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip
ederek şube yönetim kuruluna sunar.
Sendikaca bildirilen mevzuatla ilgili her türlü bilgi, belge ve yayınların şubeye bağlı birimlere ulaştırılmasını sağlar.
Yapılacak toplu görüşmelere ilişkin, şubeye bağlı işyerlerinde sorun ve talepleri derler, sendikaya iletilmek üzere
yönetim kuruluna sunar.
Üyelerin şikayet, istek ve taleplerini tespit eder ve yönetim kurula sunar.
Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
G. Şube Basın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI
 
Şube Denetleme Kurulu
 
15
 
Madde 45 - Şube Denetleme Kurulu; şube genel kurulu tarafından genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla
seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
Şube Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.
Şube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen hükümlerine kıyasen çalışır.
Şube Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, yasalar, sendika tüzüğü ve sendika yetkili organlarının
kararına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu şube başkanına verir. Dönem sonu raporunu da
şube genel kuruluna sunar.
Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu Sendika Genel Başkanına gönderir.
Şube Disiplin Kurulu
Madde 46 - Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla
seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
Şube disiplin kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.
Şube disiplin kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışması ile ilgili hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.
Kurul, Sendika Tüzüğü, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar.
Uyarı veya kınama cezalarından birini verir. Ancak bazı hallerde sendika yönetim kuruluna bilgi verir.
İhraç gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendika Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere şube başkanına
verir.
Şube Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar
Madde 47- Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMSİLCİLİK
 
Sendika İl ve İlçe Temsilciliği
Madde 48 - Sendika Yönetim Kurulunda kabul edilen teşkilatlanma planı ve ilkeleri çerçevesinde şube açılmasına
gerek görülmeyen veya imkanı olmayan yerlerde İl ve İlçe temsilcilikleri açılabilir veya oluşturulabilir. Oluşturulabilecek
bu temsilciliklerin faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile görevlendirme ve görevden alma
usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde düzenlenir.
İşyeri Sendika Temsilcileri
Madde 49 - İşyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda teşkilatlanma çalışmaları yapan ve sendika
organları ile üyeler ve hedef kitle, üyeler ile işveren ve işyeri ile sendika arasında iletişimi sağlamakla görevli işyeri
sendika temsilcileri, sendikanın faaliyette bulunduğu hizmet koluna giren ve sendika üyelerinin çalıştığı her işyerinde
Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre bir genel kurul
dönemi için seçilirler.
Sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; 4688 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi gereği, işyerindeki kamu görevlisi
20-100 arasında ise en çok 1 (bir), 101-500 arasında ise en çok 2 (iki), 501-1000 arasında ise en çok 3 (üç) ve 1001-
2000 arasında ise en çok 5 (beş) ve 2000’den fazla ise en çok 7 (yedi)’dir. Birden fazla işyeri temsilcisinin bulunduğu
işyerlerinde bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ KONULAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GELİRLER
 
Sendikanın Gelirleri
Madde 50 –
Sendikanın gelirleri şunlardır:
a) Üyelerden alınacak üyelik aidatları,
b) Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,
c) Bağışlar ve yardımlar(siyasi partiler ve kamu makamları hariç) ,
d) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar,
f) Yayın gelirleri,
g) Diğer gelirler.
Üyelik Aidatı
Madde 51 - Sendika üyeleri; yasalar, Sendika Tüzüğü ve yönetmeliklerdeki gayelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak
harcamalara karşılık olmak üzere, kamu görevlerinde bulundukları kadro veya pozisyona bağlı ve her ay mutat
olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşi oranını geçmemek üzere
her ay üyelik aidatı öderler. Bu oran genel kurul kararı ile yetki almak şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.
Bütün aidatlar sendika merkezinde toplanır. Aidatlar Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına
yatırılır.
 
16
 
Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili şubeler adına ve şubenin bulunduğu yerdeki bir bankada açılan hesaba
şube giderlerini karşılayacak şekilde avans olarak transfer edilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
GİDERLER
 
Sendikanın Giderleri
Madde 52 - Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde merkez ve taşra birimlerinin harcamalarına karar
vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, net asgari ücretin 10 (on) katını, şubelerde 2 (iki) katını geçemez.
Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez.
Sendika gelirlerinin yüzde onunu; üyelerinin eğitim, mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.
Sendika ve şube yönetim kurullarında aylıksız izinli sayılanların aylıkları, Devlet memurlarında olduğu gibi, peşin
ödenir.
Sendika Yönetim Kurulu, şubelere gerekli gördüğü miktarda avans göndermeye yetkilidir.
Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına göre yapacakları her türlü giderlerin, mevzuat ve
usulüne uygun olarak yapacakları harcamaların belgelerini, takibeden ayın 5 (beş)’ine kadar sendika merkezine
gönderirler.
Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak
işlem yapılamaz.
Sendika Yönetim Kurulu, muhasebe sistemi ve harcamalara ilişkin yönetmelik çıkararak gelir ve giderlerin yapılması ve
kaydında uyulacak usul ve esasları belirler.
Sendika Bütçesi
Madde 53 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.
Bütçe 3 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.
Bütçede:
a) Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,
b) Giderleri ve sarf yerleri,
c) Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve
ödenekler,
d) Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
e) Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak)
ayrı ayrı belirtilir.
Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar
Madde 54 -
a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal
yardımlar,
b) Sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlardaki görevlilere verilecek ödenekler.
c) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı,
Sendika Genel Kurulunda tespit olunur.
Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve
tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda otuz gün ücretli izin kullanırlar. Yıllık
izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yıl da kullanılabilir. İkinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra
kullanılamaz. Kullanılmayan yıllık izinler karşılığında ücret ödenemez ve talep edilemez.
Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler
Madde 55 - Sendika ve şubelerin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyelerine, sendika personeline ve
sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere sendika tarafından yurt içi veya yurt dışına geçici olarak
görevlendirilmeleri, aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek
harcırah, yolluk ve yevmiyeler Genel Kurul tarafından tespit olunur.
Tazminatlar
Madde 56 -
a) Hizmet Tazminatı:
Sendika ve şubelerinde aylıksız izinli olan Yönetim Kurulu üyelerine, görev dönemleri sonu görevde kaldıkları her bir
hizmet yılı için iki aylık maaşları tutarında hizmet tazminat ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken
vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir. Hizmet tazminatı
hesabında bir yıldan az süreler bir yıl olarak kabul edilir. Ancak aylıksız izinli sayılanların tekrar aylıksız izinli göreve
seçilmeleri durumunda hizmet tazminatı ödemeleri aylara isabet eden miktar üzerinden ödenir.
b)Kaza, Malûliyet ve Ölüm Tazminatları
Genel kurul dışındaki sendika ve şube zorunlu organlarının Yöneticilerinden önceden karar almak suretiyle herhangi
birinin, Sendika veya şube yönetim kurulunca görevlendirilen teşkilat kademesindeki yönetici, temsilci üyeler ve
 
17
 
teşkilatta çalışanlardan herhangi birisinin sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında iş kazası geçirerek
tedavi görmesi sırasında ve istirahatlı olduğu sürece kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan ödemeler ile
esas işlerinde almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır.
İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malûl kalanlara Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile malûliyetleri oranında
ve en çok net aylık ücretlerinin 5 katına kadar, iş yapamaz durumda malûl kalanlara net aylık ücretlerinin 8 katı,
ölenlerin varislerine net aylık ücretlerinin 10 katı tutarında tazminat ödenir.
İşçilerin kıdem ve hizmet tazminatı hakları saklıdır.
Parasal Yardımlar
Madde 57 - Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden yada sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları parasal kayıpları
karşılamak amacıyla maddi yardım yapabilir.
Sendika ve şube organlarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu görevlerine yeniden
seçilemedikleri veya seçilmedikleri takdirde ayrıldıkları kurumlarındaki işlerine dönünceye kadar, sendikadan aldıkları
en son aylık tutarında kendilerine aylık ödenir. Bu süre hiçbir şekilde bir ayı geçemez.
Yurt Dışına Gönderilme
Madde 58 – Sendika tarafından üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa veya üst kuruluşun üyesi bulunduğu uluslar
arası kuruluşlara veya bu kuruluşların dış ülkelerdeki diğer üyelerinin çağrısı üzerine yurt dışına gönderilen yönetici,
müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel
Kurulda tespit olunur.
 
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
Mal Beyanı
Madde 59 – Sendika ve şubelerinin Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görev alanlardan aylıksız izinli sayılan
yöneticiler, yönetici göreve seçildikten sonra, iki ay içinde kendilerinin, eş ve çocuklarının noter tasdikli mal beyanlarını
sendikaya vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika şubelerindeki yöneticilik sıfatları
bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.
Mal beyanları, yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır ve yönetim kurulunca saklanır. Yedek üyelerden
asıl üyeliğe geçenler de, geçiş tarihinden itibaren iki ay içinde mal beyanlarını verirler.
Mal beyanı, her seçim döneminden sonra tekrarlanır.
Mal beyanında yazılı olanlar açıklanamaz, ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer
makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.
Sendika ve şubelerde aylıksız izinli olanlar, sendika adına kurulan veya işletilen kuruluşlar hariç, başka bir işle
uğraşamazlar.
Mal İktisabı
Madde 60 – Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.
Adli Takibata Uğrama
Madde 61 – Sendika veya sendika şubesi yöneticilerinden bir veya bir kaçının (Anayasa ve 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata
uğraması veya mahkûm olması halinde gerekli tedbirler alınır.
Bu durumda olanlara, Sendika Yönetim Kurulunun uygun ve gerekli görmesi halinde avukat tutmak dahil hukuki yardım
yapılır, ilgilinin tahliyesine kadar ücreti kendisine veya ailesine ödenir.
Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde Sendika Yönetim Kurulu,
sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın bağlı bulunduğu üst
kuruluş gerekli tedbirleri alır.
Denetim, Kapsam ve Mahiyeti
Madde 62 - Sendika ve şubeleri denetleme organlarınca, Yasalara ve tüzük hükümlerine göre denetlenir. Yönetim
kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 inci maddesi gereği sendikayı her an denetime hazır bulundurur.
Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar
Madde 63 - Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
a) Üye kayıt formları ve defteri ile üyelikten çekilme bildirim formları,
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı
karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet
defteri,
d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
e) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
f) Gelir makbuzları ve bunların zimmet defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,
Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.
Şubeler de b, c, d fıkrasındaki kayıtları tutmak zorundadır.
 
18
 
Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen 15 (onbeş) gün içinde notere tasdik ettirilir. Üye kayıt
defterleri, olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 (onbeş) gün içinde notere tasdik ettirilmek zorundadır.
Sendika defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak 10 (on) yıl süreyle saklamak
zorundadır.
Birleşemeyecek Görevler
Madde 64 –
a) Şube genel kurulu hariç, şubenin zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez,
b) Genel kurul hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez.
c) Şube zorunlu organlarına seçilmiş olanların sendika yönetim kuruluna seçilmesi halinde şube organlarındaki üyeliği
kendiliğinden son bulur.
Şube organlarında görevli olanlar sendika denetleme veya sendika disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliğini birlikte
yürütebilirler.
Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlemler
Madde 65 - Sendikanın feshi, genel kurul delege tam sayısının üçte iki çoğunluk kararı ile verilebilir. Ancak genel kurul
ilk toplantısında çoğunluk sağlanamayıp, çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci toplantının yapılması halinde, genel kurula
katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak bu sayı bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları sayısının iki katından az olamaz.
Fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendika para ve mal varlığı genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı sendika
veya üyesi olduğu konfederasyona veya Hazineye devredilir.
Sendikanın nakit varlığının borçlarını karşılayamaması durumunda, mal varlığı veya demirbaş eşyanın piyasa
rayiçlerine göre satışı veya devri ile ödeme yapılabilir. Bu durumda ödemelerin feshe karar veren genel kurulca
onaylanması şarttır.
Yetkilendirme
Madde 66 - Sendikanın taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirilmeler esas olmakla birlikte kuruluş
aşamasında görevlendirilmelerinin seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda Sendika Yönetim Kurulunca
doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu durumda görevlendirilenlere Sendika Yönetim Kurulunca yetki belgesi verilir.
Tüzük Değişikliği
Madde 67 - Sendika tüzük değişikliği, sendika genel kurulu gündeminde belirtilmiş olma şartı ile özel maddesinde daha
yüksek nisap öngörülen konular dışında genel kurulda mevcut delegelerin salt çoğunluğu ile yapılabilir. Ancak bu sayı
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişiklikleri, sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşa ve yasal mercilere bildirilir.
Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ve Terkini
Madde 68 – Sendika veya şubeler adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili esas ve
usuller, Sendika Yönetim Kurulunca çıkarılacak Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.
Yönetmelikler
Madde 69 - Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık bulunmayan konularda gerekli görülen
yönetmelikler Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.
Sendika Kurucuları
Madde 70 - Sendika, hizmet kolu esasına göre ekli listede adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve ikametgâhı
yazılı kurucular tarafından kurulmuştur:
Şube Faaliyet Alanlarının Tespit Yetkisi
Madde 71 – Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanlarındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen üye sayıları
dikkate alınarak gerekli düzenlemeyi yapma ve şube faaliyet alanlarını belirleme yetkisi Sendika Yönetim Kuruluna
aittir.
Yürürlük
Madde 72 – Bu Tüzük, sendika kuruluş belgelerinin Ankara Valiliğine verilmesi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 73– Bu Tüzük hükümlerini Sendika Yönetim Kurulu yürütür.

Top