Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

Tüzük

BAĞIMSIZ BÜRO SEN  ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

  

Sendikanın Adı

Madde 1 - Sendikanın Adı; ‘Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’’dır.

Kısa adı “BAĞIMSIZ BÜRO SEN' dir. Kısaltmış olarak BBS de kullanılabilir.

 

Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2 - Sendikanın merkezi, ANKARA'dır.

 

Sendikanın Adresi

Madde 3 - Sendikanın adresi;  “İzmir 2 Cadde TURTES İş Merkezi No: 34 Kat:4/409 Kızılay–ANKARA”dır.

 

Adres Değişikliği

Madde 4 - Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 5 - Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 1 sıra nolu  “Büro Bankacılık ve Sigortacılık” hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SENDİKANIN AMACI, YETKİLERİ VE

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 

Sendikanın Amacı

Madde 6 – Sendika;  hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

 1. Üyelerine ve çalışanlara; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaya çalışır.
 2. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
 3. Üyelerine ve çalışanlara iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır.
 4. Üyelerinin ve çalışanların ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yürütür.
 5. Üyelerinin ve çalışanların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder.
 6. Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.
 7. Üyelerinin ve çalışanların adil, eşit ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.
 8. Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
 9. Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür.
 10. Üyelerinin ve hizmet kolu çalışanlarının atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin yasal düzenlemelerin liyakat ve kariyer ilkelerine uygun sağlıklı ve adalet anlayışına uygun yürütülmesi için çaba gösterir.
 11. Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.
 12. Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapar.
 • Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır.
 1. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır.
 2. Özürlü üyelerinin ve özürlülerin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.
 3. Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele eder.
 4. Üyelerinin ve çalışanların tüketici olduklarını göz önünde bulundurarak tüketici hakları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.
 5. Üyelerinin ve çalışanların karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunulması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için çalışmalar yapar,
 6. Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.
 7. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
 8. Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunur.
 9. Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.
 10. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
 11. Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

 

Sendikanın Çalışma Şekli

Madde 7 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz.

 

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 8 - Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler,  Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

 1. Üyeleri adına üyesi olduğu Konfederasyon ile birlikte toplu sözleşmelere katılır, mutabakat metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır.
 2. Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında üyesi olduğu konfederasyonla birlikte ilgili makamlara, Uzlaştırma Kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
 3. Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, örf ve adetlerden doğan anlaşmazlıklarda, üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında; üyeleri ve mirasçıları adına dava açar, açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava ve husumete ehil olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.
 4. Yasa ve diğer düzenleyici işlem ve uygulamalara ilişkin olarak dava açar.
 5. Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri
 6. Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.
 7. Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir.
 8. Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.
 9. Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler.
 10. Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, eğitim, tatil, dinlenme ve spor tesislerini kurar ve işletir, sportif faaliyetler gösterir.
 11. Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir; kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapar.
 12. Üyelerin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflere yardım eder; sandık, kreş, yurt, okul, yuva ve huzurevleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olur ve bunlara yasalar çerçevesinde katkıda bulunur.
 • Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunur.
 1. Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.
 2. Doğal afetlerin vukuunda, yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 3. Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.
 4. Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır. Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

 

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, SONA ERMESİ

 

Sendikaya Üye Olma

Madde 9 - Sendikaya, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinin Bir  numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, daimi suretle çalışan,  memur, sözleşmeli personel  ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 10 - Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 nci maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler.  Bunun için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte örneği bulunan Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu 3 (üç) suret halinde doldurarak işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir.

Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt formunun bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

 

Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma

Madde 11 - Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Form’un 3 nüsha doldurularak, ilgili kişinin çalışmakta olduğu kurum/işyerinin evrak kayıt bürosuna verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan kurum yetkilisi, çekilme bildirimine tarih ve kayıt sayısını işleyerek bir nüshasını çekilene verir. Kurum, çekilme formunun bir suretini de 15 gün içinde sendika genel merkezine gönderir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur.

Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika genel kurulunca verilir.

Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 12 - Sendika üyeliği;

 1. Sendika üyeliğinden çekilme,
 2. Sendika üyeliğinden çıkarılma,
 3. Emekli olma,
 4. 4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,
 5. Hizmet kolunun değişmesi,
 6. Memuriyetten çıkarılma,
 7. Memuriyetten istifa,
 8. Üyenin ölümü,

Hallerinde sona erer.

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri ile üst kurul üyelikleri sona erer.

Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

           

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

Madde 13 - Üyeliğin devamı ve askıya alınması;

 1. Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar,
 2. Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar,
 3. Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar,
 4. Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların adaylık süresince,

üyelikleri askıda kalır.

Sendika ve şube yönetim kurullarında görev almalarından dolayı aylıksız izinli sayılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.

 

Konfederasyon üyeliği

Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayıp çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci toplantıda karar alınması durumunda toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı yeterlidir. Ancak bu sayı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

 

Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Üye olma ve üyelikten çekilmede sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SENDİKA ORGANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA ORGANLARI

 

Sendika Organları

Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır:

 1. Sendika ve sendika şubesinin zorunlu organları;
 2. Genel Kurul,
 3. Yönetim Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu,
 5. Disiplin Kurulu,

 

 1. Sendika istişare organları;
 2. Danışma Kurulu,
 3. Başkanlar Kurulu,
 4. Temsilciler Kurulu,
 5. Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,

 

Sendika organlarından sadece yönetim kurulu üyeleri, istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve Tüzüğün 22/2 madde hükümlerindeki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, 4688 sayılı Yasanın 18 inci maddesinde öngörülen haftada bir gün izin kullanarak kurumlarındaki görevlerine çalışmaya devam ederler.

 

SENDİKA GENEL KURULU

 

Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Madde 17 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek 200 (ikiyüz)  üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder. Ancak üye sayısının 1000 in altında olması halinde genel kurul üyeler ile yapılabilir.

Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan ve aidat ödeyen sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

200 (ikiyüz) üst kurul delegesinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

 1. Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.
 2. Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.
 3. (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 (ikiyüz) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 200 (ikiyüz) delegenin tahsisi tamamlanır.

Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile çalıştıkları kurum ve ikametgah adreslerini bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde sendika genel merkezine gönderirler.

Genel kurul delegelerinde ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme  ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.

Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Delege sayılarının tespit biçimi ve oluşumu Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 18 - Sendika genel kurulu üç  yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Genel kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü, tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine, mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak kesinleşen Hazirun listeleri geçerlidir.

Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-onyedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler  yukarıdaki günlerden biri içinde de tamamlanabilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce gönderilir. Söz konusu dokümanlar üyelere e-posta ile de gönderilebilir Sendikanın resmi internet sitesinde yayımlanır.

Genel kurul ilanı, Sendikanın resmi sitesinde yayımlanır.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken 7 (yedi), en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu veya sendika  üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da  bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından seçilerek Divan oluşturulur. 

Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip üye ile yetinilebilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısına) aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divanca tanzim edilecek bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir.

Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek veya aday gösterilebilmek için, sendika üyesi olmak yeterlidir. 

Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.

Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması önerileri,  genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine alınır.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı

Madde 19 -  Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 20 - Sendika olağanüstü genel kurulu, sendika yönetim  veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde  bir önceki sendika olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, sendika yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri sendika genel merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada,  ilk talep tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük  süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren 60  (altmış) gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak gündemde seçim maddesi varsa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündemden çıkarılabilir.

Olağanüstü genel kurulda, bu Tüzüğün 18 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur. 

Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenler veya seçilemeyenler ile tüzük bakımdan üyelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

 

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Organların seçimi,
 2. Tüzük değişikliği,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü,
 5. Üyelik aidatının belirlenmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme,
 6. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme,
 8. Sendika şubesi açma veya bu konuda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma,
 9. Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali imkanları ve genel kurul kararları göz önünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme,
 10. Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme,
 11. Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme,
 12. Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten çıkarılacak üyeler hakkında karar verme,
 • Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme,
 1. Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer görevlilere verilecek huzur hakkını belirleme,
 2. Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme,
 3. Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme,
 4. Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.

SENDİKA YÖNETİM KURULU

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim kuruluna asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir..

Yönetim kurulu seçimleri Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır. Listede Genel Başkan ayrı gösterilerek seçim yapılır.

Genel kurul delegesi olmayan sendika üyeleri, genel kurula katılan delegelerin yüzde 10 (on)’unun teklifi ile aday gösterilebilir.

Seçimi kazandığı kesinleşen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Genel Eğitim ve sosyal işler sekreteri, Genel Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreteri ve Genel Basın ve halkla ilişkiler Sekreterini seçer.

Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Göreve çağrılacak yedek üyenin bulunmadığı durumlarda, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yürüttüğü sekretarya görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği bir sekreterya tarafından vekaleten yürütülür.

Yedek üyeler davet edildikten sonra başkan dahil yönetim kurulu sayısının 3(üç)’ün altına düşmesi halinde en geç bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

 

Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23 - Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Sendika  yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Üyesi bulunduğu konfederasyon ile birlikte Kamu İşveren Kurulu ile ‘kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara’ ilişkin olarak yapılacak toplu görüşmelere oturma, üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya anlaşmazlık konularını belirleme ve tutulacak tutanağı imzalamak,
 2. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması halinde Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,
 3. Uzlaştırma Kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek,
 4. Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek,
 5. Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek,
 6. Kurum idari kurul gündemini belirlemek ve kurul rapor hazırlık çalışmalarını yürütmek.
 7. Personel mevzuatında veya kanunlarda veya yönetmeliklerde veya diğer düzenleyici işlemlerde öngörülen kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya komisyonlara gönderilecek temsilcileri belirlemek.
 8. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,
 9. Sendika genel kurulunun kararlarını uygulamak,
 10. Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek, çekilmeleri onaylamak,
 11. Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 12. Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak,
 13. Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 14. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak,
 15. Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 16. Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak,
 17. Tüzüğün 42 inci maddesi uyarınca sendika şubesi yönetim kurulu tarafından reddine karar verilen olağanüstü genel kurulun toplanması talepleri hakkındaki şube yönetim kurulunun bu red kararını onaylamak veya onaylamadığı takdirde şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için bir tarih belirleyerek şubeye tebliğ etmek, bu kararın şubeye tebliğine rağmen şube yönetim kurulunca, şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için gerekli kararın süresi içinde alınmadığı takdirde; şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,
 18. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek,
 19. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
 20. Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte sendika adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek
 21. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, genel kurulca yetki verildiği takdirde her nevi taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek ve lüzumunda satmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,
 1. Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri belirlemek ve göndermek,
 2. Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,
 3. Sendika il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek,
 • Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,
 • Danışma Kurulu Yönetmeliğini hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 • Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,
 • Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak; bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
 1. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak; üyeleri için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek,
 2. Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, şube başkan ve yönetim kurulu üyesi, il ve ilçe temsilcilerine sendika yönetim kurulu kararı ile ödül vermek, verilecek ödülün mahiyet ve miktarını tespit etmek,
 3. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artırıcı kurs, seminer, konferanslar ve benzeri toplantılar tertiplemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla eğitim ve sağlık tesisleri, tatil, dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapmak.
 4. İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek,
 5. Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin (faaliyet sahası dışındaki) seyahatlerine karar vermek; (Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlar; Sendika Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak sendika yöneticilerinden herhangi birinin görev emri ile geçici olarak göreve gönderilebilirler),
 6. Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak.
 7. Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak,
 • Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
 • Memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlardan biri ile mahkum olan sendika ve sendika şubesi organlarında görevli aylıksız izinli yöneticilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,
 • Sendika şubelerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak sendika merkezine gönderilmek kaydıyla avans göndermek,
 1. Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri hususlarını karara bağlamak.
 2. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 3. Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla genelgeler yayımlamak,
 4. Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,
 5. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
 6. Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev ve işleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 24 - Yönetim Kurulu en az 15 (onbeş) günde bir defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın yokluğunda  genel sekreterin başkanlığında toplanır. Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.  Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karar defteri genel sekreter tarafından muhafaza edilir.

Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır.

Yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) ve daha az sayıya inmesi durumunda sendika genel kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim kurulunca belirlenir.

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25 - Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
 2. Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.
 3. Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekreteryaların konularıyla ilgili yazışmaları ilgili sekreter ile birlikte imza eder.
 4. Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir.
 5. Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
 6. Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılabilir.
 7. Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
 8. Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.
 9. Hizmet kolu ile ilgili sorunları Yüksek İdari Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve benzeri Kurul ve komisyonlara iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir.

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 26 - Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Genel başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.
 2. Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.
 3. Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır.
 4. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.
 5. Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur.
 6. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.
 7. Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur.
 8. Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür.
 9. Sendika adına gerek sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal işleri tanzim eder.
 10. Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarını temin için eğlence, piknik, kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenler.
 11. Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Sendika Yönetim Kurulunun bilgisine sunar, sendikanın basın yayın organları ile ilişkilerini tanzim eder ve Genel Başkan adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete vb. süreli yayın organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapar, arşiv oluşturur.
 12. Basın toplantıları ve basın açıklamalarının metinlerini hazırlar ve genel başkana sunar.
 • Yurt içi ve yurtdışı üst kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri sağlar.
 1. Yönetim kurulu kararıyla sendika yayın organlarına sahiplik eder.
 2. Sendikanın amacına uygun yurtdışı kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ile ilgili bütün çalışmaları yapar. Yönetim Kurulu kararı ile ve sendika adına yurtdışı kuruluşların toplantılarına iştirak eder ve bu kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapar. Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

 

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 27 - Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
 2. b) Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

c)Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.

 1. d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
 2. e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.
 3. f) Sendikanın taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
 4. g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
 5. h) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.
 6. i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.
 7. j) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.
 8. k) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.

 1. l) Sendika ve şube yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar.
 2. m) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince üyelik aidatının üye aylıklarından kesilip zamanda sendika hesabına aktarılmasını temin ve kontrol eder.
 3. n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilânço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde ilgili bakanlıklara, mercilere ve Konfederasyona gönderir.
 4. o) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 28 -  Genel teşkilatlandırma sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini üyelerin kendilerine, kurumlarına intikalini sağlar.
 3. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için hazırladığı raporu Sendika Yönetim Kuruluna sunar.
 4. Genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.
 5. Şubelerde delege seçilmesi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
 6. Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlar.
 7. Sendikanın temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 8. Teşkilatlandırılan iş yerlerindeki çalışanlara, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür, bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar, bu hususta toplantılar düzenler, teşkilatlanma konusunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu hususta genel başkanla birlikte mesai sarf eder.
 9. Teşkilatlanma amacıyla oluşturulan kurul ve komisyonlara başkanlık eder.
 10. Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
 11. Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 29 - Genel eğitim ve toplu pazarlık sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar.
 2. Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar.
 3. Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 4. Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.
 5. Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar.
 6. Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar.
 7. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (kooperatifler, sandıklar, yurt, gezi, eğlence günleri vb) araştırır, tespit eder ve neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunar.
 8. Sendika bünyesindeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve icrası konusunda plan yapar ve Sendika Yönetim Kurulu kararına göre uygulanmasında sorumluluk yüklenir.
 9. Üyelerin ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla spor müsabakaları düzenler.
 10. Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim için ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder.
 11. Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder, Sendika Yönetim Kuruluna sunar ve şubelerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlar.
 12. Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
 • Üyelerin her türlü sosyal hak ve çıkarlarında gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna getirir.
 1. Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.
 2. Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.
 3. Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.
 4. Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.
 5. Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
 6. Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.
 7. Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.
 8. Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.
 9. Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 10. Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
 11. Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Mevzuat ve Toplu sözleşme Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30 - Genel eğitim  ve toplu sözleşme sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.
 2. Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.
 3. Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.
 4. Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.
 5. Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
 6. Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.
 7. Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.
 8. Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır.
 9. Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 10. Genel Başkan ile birlikte sekretaryasının hazırladığı yazıları imzalar.
 11. Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Basın ve Halkla ilişkiler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde gerekli eğitim çalışmalarını yapar.

Eğitim konuları ile ilgili genel merkez yönetim kuruluna önerilerde bulunur.