Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

3600 EK GÖSTERGE, ENFLASYON ALTINDA ALINAN ARTIŞLAR VE DİĞER SORUNLARIMIZ İÇİN GAZİ MECLİSTEYDİK

BASK -ek-gosterge-enflasyon-altinda-alinan-artislar-ve-diger-sorunlarimiz-icin-gazi-meclisteydik

BASK olarak 3600 ek göstergede oluşacak adaletsizlikler, kamu çalışanları ile emeklilerinin TUİK enflasyonun dahi altında kalan ücret artışları, ikramiye, sözleşmeli istihdam, sendika üyelik-istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılması ve kamu çalışanlarının genel sorunlarına dair Konfederasyonumuz AR-GE Birimi tarafından hazırlanan “Kamu Çalışanlarının Gerçek Sorunları ve Çözümleri” raporunu TBMM’deki siyasi partilerin milletvekillerine ileterek TBMM’ye gelecek çalışmalarda kamu görevlileri için  destek istedik.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, Genel Sekreterimiz ve TEÇ SEN Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Genel Toplu Pazarlık Sekreterimi ve Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Erkut DEMİRCİ, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Bağımsız Enerji Sen Genel Başkanı Murat KINAÇ, Genel Mali Sekreterimiz ve Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Sekreteri Kürşat BOZBIYIK ve TEÇ SEN Genel Sekreteri Salih Burçin POYRAZ’dan oluşan BASK heyeti;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK’ü,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin BULUT’u,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Katip Üyesi ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer ÖZCAN’ı,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin YOKUŞ’u ziyaret ederek kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerimize dair taleplerimizi iletti.

 

3600 EK GÖSTERGEDEN 1.DERECEYE GELEN TÜM KAMU ÇALIŞANLARI YARARLANMALIDIR

3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve sistematiğinin değiştirilmesi ile ilgili çalışmaların Çalışma Bakanlığınca tamamlandığı kamuoyuna açıklanmıştır. TBMM’ye gelmesi beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili kanun değişikliği taslağında bazı meslek grubuna (Öğretmen, Hemşire, Polis-Asker-Bekçi, Avukat ve Din Görevlilerine) verilecektir. Kamu çalışanlarının %75’ini oluşturan bu meslek gurubuna 3600 ek göstergeye erişim hakkı tanımlanıp, %25’ini oluşturan kamu çalışanlarının ise 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılması çalışma barışını bozacağı aşikardır.

3600 ek göstergeye erişim hakkı kısıtlanmış olanlar ise “İl Müdür Yardımcısı”, “İlçe Müdürü”, “Şube Müdürü”, “Şef”, “Gelir İdaresi Uzmanları”, “Defterdarlık Uzmanları”, ‘SGK Denetmeni’,  “Memur” ve “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” v.b. kamu çalışanlarıdır. Kamuda hiyerarşik yapıya uygun olmayan ve yönetim hizmetleri grubunda yer alan kamu çalışanlarını da dışlayan ve 3600 ek göstergeye erişim hakkı kısıtlanan kamu çalışanları arasında huzursuzluk yaratan ve adil olma özelliğini yitiren 3600 ek gösterge taslağının TBMM komisyon ve genel kurulunda kamu çalışanlarının tamamının erişimine açık hale getirilmelidir.

3600 ek gösterge ile ilgili Kanun Değişikliği Tasarısı ile ilgili Çözüm Önerimiz: “Kamuda görev yapan ve sınıf, kadro, unvan ayrımı olmaksızın “1.Dereceye” gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi” talebimizdir.

 

TOPLU SÖZLEŞMELER YILLIK OLARAK YAPILMALIDIR

4688 sayılı Kanun gereği kamu görevlileri sendikaları Kamu İşveren Heyeti ile 2 yıllık bir süre için toplu sözleşme yapmaktadır. 2 yıllık bir süre için toplu sözleşme imzalanması kamu görevlilerini mağdur etmektedir.

Toplu sözleşmede yer alan hususların bir kısmı bütçe kanunları ile hayata geçirilmektedir. Bütçe Kanunu ise her yıl için hazırlanmakta ve kabul edilmektedir.

Bütçede yıllık olarak yürütülen tahminlere göre yapılan mali analizler çoğu kez farklı ve öngörüleninin çok ötesinde gerçekleşmektedir. Kamu görevlileri ve emeklilerinin aylıklarındaki artışlar da hedeflenen enflasyona göre belirlenmekte, ancak Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon genellikle hedeflenen oranın üzerinde kalmakta ve kamu görevlileri ve emeklileri kayba uğramaktadır.

Örneğin 2019 yılı Ağustos ayında toplu sözleşmelerde 2021 yılı için % 3 + 3 artış öngörmüştür. Bu artışın ön görüldüğü dönemde 2021 yılı için enflasyon tahmini %  6 idi. Bu çerçevede 2021 yılının Ocak ayında kamu görevlileri ve emeklilerinin aylıklarına % 3 artış yapılmış, temmuz ayında da % 3 artış yapılması Bütçe kanununda yer almıştır. Oysa 2021 yılı için enflasyon tahminleri değişmiş, örneğin Merkez Bankası tahmini % 9,4 olarak açıklanmıştır.

2021 yılında yapılan 6. Dönem toplu sözleşmelerinde ise 2022 yılı için %5 (%2.5 ek artış yapıldı)+%7 artış verilmesi öngörülmüştür. Ocak ayında yapılan %7.5’luk artışa rağmen sadece beş aylık enflasyon %35 olmuş, kamu çalışanları ve emeklileri enflasyon altında ezilmiştir. 2023 için öngörülen %8+%6 artış ise şimdiden enflasyon tahminlerinin dahi altında kalmaktadır.

Bu ve benzer sorunların aşılması için 4688 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak toplu sözleşmelerin yıllık olarak yapılması sağlanmalıdır.

 

MEMURLARIN SENDİKALARA ÜYELİK VE İSTİFA İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİDEN YAPILMALIDIR

6356 sayılı Kanunda 2013 tarihinde yapılan değişiklik ile işçilerin sendikalara üye olmaları veya üyelikten ayrılmalarında Bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemi ile E-Devlet üzerinden üye olma ve üyelikten ayrılma hakkı tanınmıştır. Aynı hak memurlara ve tanınmamıştır.

Bunun için işçilerde olduğu gibi memurlarda da istifa (çekilme) ve üyelikler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. 2022 yılında siyasi partilere üyelik ve istifa işlemleri e-devlet üzerinden yapılırken, işçilerin sendikalara üyelik istifa işlemleri 2013 yılından itibaren e-devlet üzerinden yapılırken kamu çalışanlarının üyelik ve istifa işlemleri de e-devlet üzerinden olmalıdır.

 

KAMU GÖREVLİLERİ DE İKRAMİYE HAKKINDAN YARARLANMALIDIR

Kamu işçilerine 6772 sayılı Kanun ile 1956 yılından itibaren ikramiye verilmektedir. Kamuda çalışan işçilere her yıl 2 adet tam ikramiye (26’şar günlük ücret) ve 4 adet yarım (13’er günlük ücret) ikramiyeye, 2019 yılında imzalanan son toplu sözleşme ile “Denge Ödeneği” adı altında halen 900 TL tutarında 7. ikramiye eklenmektedir. Denge ödeneğinden kastedilen, işçilerin % 15’lik vergi diliminden bir üst vergi dilimine geçildiğindeki kayıplarını karşılanmasıdır.

696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen taşeron işçilerine de 6772 sayılı Kanun uyarınca yılda 4 kez yarım aylıkları tutarında ikramiye ödenmesi yasal zorunluluk olup, söz konusu ikramiye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine denk gelecek şekilde 4 taksit halinde ödenmektedir. Taşerondan kadroya geçen işçilerin tamamına yakını sendika üyesi olup, bu yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde diğer kamu işçileri gibi toplamda 7 ikramiye alma hakkına sahip olacaklardır.

Emeklilere, yeterli olmasa bile iki dini bayramda 1.100’er TL tutarında ikramiye ödenmesi de yasalaşmıştır.

İkramiye almayan tek kesim kamu görevlileri/devlet memurlarıdır.

4688 sayılı Kanunun “Toplu sözleşmenin kapsamı” başlıklı 28 inci maddesinde yer almasına rağmen kamu görevlilerine “ikramiye” verilmesi, ne hükümet programlarında yer almakta, ne de memurlarla hükümet arasında yapılan toplu sözleşmelerde gündeme gelmektedir.

Bunun için 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin, anılan Kanuna eklenecek bir cümle ile kamu görevlilerini kapsayacak hale getirilmesi, ilave tediye işçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerine ödenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

YORUM YAZ