Bağımsız Büro Sendikası

Sadece Üyesine Bağlı Bağımsız Sendika

BAĞIMSIZ BÜRO SEN ATATÜRK
ATATÜRK & BAĞIMSIZ BÜRO SEN

DANIŞTAY KARAR VERDİ: "SENDİKA ÜYESİ TÜM MEMURLAR 400 TL ALACAK"

BASK danistay-karar-verdi-amp-sendika-uyesi-tum-memurlar-tl-alacak-amp-

DANIŞTAY “MERDİVENALTI % 1 BARAJI”NIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

SENDİKA ÜYESİ TÜM MEMURLAR 400 TL ALACAK

Memur-Sen (ve toplu sözleşme yancısı Kamu-Sen)’in; toplu sözleşme tekliflerindeki tüm taleplerinden vaz geçerek diğer sendikaları ortadan kaldırmak ve yeni sendikaların kurulmasını önlemek amacıyla 6. Dönem (2022-23) Toplu Sözleşmenin 23. Maddesine koydurdukları “% 1 barajı” ile ilgili Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bilindiği gibi Memur-Sen (ve toplu sözleşme yancısı Kamu-Sen)’in Hükumete sundukları teklifte olmamasına rağmen, 23 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan toplu sözleşme metnine % 1 barajı konulması karşılığında Memur-Sen (ve yancısı Kamu-Sen) diğer bütün taleplerinden vaz geçerek ve kendilerinden 12 gün önce aynı Bakan ile Türk-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş’in ilk yıl için % 12 + % 5’e imza atmasından bile ders almayarak % 5 +% 7’ye imza atmıştı.

BASK ve bağlı sendikalar ile diğer bazı sendikalar Anayasaya, yasalara, yüksek yargı kararlarına ve hukuka açıkça aykırı olan “% 1 barajı”nın iptali  için Danıştay 12. Dairesi nezdinde dava açmıştı.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN’E YARGIDAN TOKAT GİBİ KARAR

Danıştay 12. Dairesi % 1 barajı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Karar uyarınca hangi sendikaya üye olursa olsun sendikali tüm memurlar Ocak 2021’den itibaren 3 ayda bir 400 TL alacak.

Bu karar tüm memurlara hayırlı, sarı ve yandaş sendikaların da kulaklarına küpe olsun.

Şimdi sarı ve yandaş sendikalardan hesap sorma zamanı…

Emeğimizi çalanlardan hesap sorma zamanı…

Şimdi ekmeğimize göz koyanlardan hesap sorma zamanı

Tüm memurları BASK ve bağlı sendikalara destek vermeye, üye olmaya çağırıyoruz

Haydi…

BASK ve bağlı sendikaların çatısı altında toplanalım.

Haydi…

Aydınlık Geleceğimizi Birlikte Kuralım.

 

 Danıştay 12. Dairesi Kararından  bazı bölümler:

 “… memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme yapılabilmekle birlikte, 4688 sayılı Kanun’da toplu sözleşme kapsamının mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak belirleneceği ifade edildiğinden, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda, toplu sözleşme ile nispi emredici nitelikteki kanun hükümlerinin çalışanlar lehine değiştirilmesi mümkün ise de, mutlak emredici kanun hükümlerinin, toplu sözleşme ile değiştirilmesi ya da uygulanamaz hale getirilmesi mümkün değildir. Diğer bir ifade ile, toplu sözleşme hakkı, kamu görevlilerine kanunla yüklenen birtakım yükümlülüklerden kurtulma hakkı vermediği gibi, kanunun belirlediği sınırlar dışında düzenlemeler yapma, birtakım hak ve yükümlülükleri kaldırma ya da bazı hak ve yükümlülükler koyma hakkı da vermemektedir.

Bu durumda; 4688 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı yolundaki hükmün farklı şekilde yorumlanarak, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından, “toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması itibarıyla çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan bu düzenlemenin uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı da kuşkusuzdur.”

 …

KARAR SONUCU           :

“Açıklanan nedenlerle;

 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu\'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ‘’Toplu Sözleşme İkramiyesi’’ başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (“üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine’’ ibaresi, “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1\'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” şeklinde) ibaresinin

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA,”

  1. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıẟtay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM YAZ